Định hướng nghề nghiệp cho con: Việc phải làm ngay từ lúc nhỏ